Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής για τη σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

ΤΟΠΙΚΑ, ΤΟΠΙΚΑ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

30/5/17

Στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», συνιστάται στους Δήμους Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.

Με την με αριθμό 260/24-10-2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, έγινε η συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το Δήμο Τριφυλίας, η θητεία των μελών της οποίας, δεν μπορεί να υπερβεί τα δυόμισι έτη.
Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προχωρήσουμε στον ορισμό νέων μελών για τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Τριφυλίας.

Μέλη της επιτροπής ορίζονται εκπρόσωποι των φορέων της τοπικής κοινωνίας όπως:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων,
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων,
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών,
δ) των εργαζομένων του δήμου και τα νομικά του πρόσωπα,
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων,
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών,
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών,
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και δημότες.

Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε να συμμετέχετε στην παραπάνω Επιτροπή, να ορίσετε εκπρόσωπό σας, καθώς και τον αναπληρωτή του, έως την 06η μηνός Ιουνίου του έτους 2017.

Δηλώσεις μπορούν να κατατεθούν είτε ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις του Δήμου dimtrifylias@gmail.com, dimtrifylias@1391.syzefxis.gov.gr είτε στο χώρο του Δημαρχείου, (Δημαρχείου 2, 1ος όροφος) στην Κυπαρισσία.

Ο Δήμαρχος
Κατσίβελας Παναγιώτης

0Shares

Αφήστε μια απάντηση